Forside
Vordingborg Kommune
Forslag til byen
Foto og Video fra min by
Kontakt og Link
Foto fra ture
Grundloven
Forside
Vordingborg Kommune
Forslag til byen
Foto og Video fra min by
Kontakt og Link
LOKALRÅD
Bestyrelse, Udvalg, Undergrupper, Borgerne, Brugerne og Lokalrådmøder
Lokalråd
Et Lokalråd er et råd bestående af et udsnit borgere I lokalrådets  område som bor eller fx er aktive I foreninger I lokalrådet område, samt boligforeninger, grundejerforeninger,  institutioner, skolebestyrelser, Politiet, SSP og lign..
Herudover repræsentanter for de politiske partier der  

Bestyrelses opgaver
Det er vigtig at bestyrelsen I et lokalråd gør sig klar, at de ikke er en ny Kommunalbestyrelse, formanden for lokalrådet er altså ikke borgmester men mere en sjakbejs.
Bestyrelsens opgave er at administrere økonomien og være tovholder og forbindelsesled mellem de forskellelige udvalg og grupper samt kommunen.
Bestyrelsen handler efter bemyndigelse fra lokalrådet.

Udvalgene
I hvert udvalg er et (eller flere) lokalrådsmedlem tilknyttet, således udvalgets arbejde kan forelægges lokalrådet. Udvalget har ingen bemyndigelse.
Udvalgenes arbejdsområder bør svarer til de kommunale udvalgs arbejdsområder og evt. andre udvalg.

Underudvalg
Underudvalg er udtryk for opdeling af opgaverne I udvalget da interesser og opgavemængde kan være forskellig.
Underudvalg referre til sit udvalg.


Udvalgene
I hvert udvalg sidder 1 bestyrelsesmedlem, således bestyrelsen for Lokalrådet kan samle og sammensætte trådene til forelæggelse på Lokalrådsmøde.
Udvalgenes arbejde med opgaverne forelægges på Lokalrådsmødet til kritik og vedtagelse, og kan herefter bringes videre til kommunen.Borgere
Borgerne udgør Lokalrådet, nogle borgere vil aktivt arbejde med bestemte områder eller opgaver, efter den enkelte borgers ønske. Borgeren går så ind I det udvalg/underudvalg hvor opgaven hører ind under.  Deltagelse I udval sker efter ønske og ikke efter valg.
Lokalrådet kan også afholde bazarer hvor borgerne I hver bazar kan give deres mening til kende, herunder øse ud af deres ideer.

Lokalrådsmøder
Et hovedprincip for lokalrådsarbejdet er, at alle egentlige beslutninger skal træffes på lokalrådsmøder, som altså er lokalrådets øverste myndighed. (derfor ingen generalforsamling).
Lokalrådsmøderne er offentlige og afholdes fx den 2 tirsdag I måneden I 10 af årets måneder, ekstraordinære lokalrådsmøder afholdes når det skønnes nødvendig I overensstemmelse med det lokale demokrati.
På lokalrådsmøderne fastlægges de generelle retningslinier, og der træffes  beslutninger I de anliggender, som forelægges af bestyrelse eller udvalg. Den konkrete sagsbehandling foregår derimod som udgangspunkt I bestyrelsen eller I et udvalg

Spørgetid
Mange mennesker vilikke sidde I et udvalg men har alligevel et spørgsmål og en interesse. Og måske nogle ideer. De skal have mulighed for at komme til orde på lokalrådsmødet.  Det kan fx gøres ved at man fast kl. xx.xx. på mødet har spørgetid / debat.

Borgermøder
Borgermøder afholdes I forbindelse med fx lokalplaner I Lokalrådets område.
Foto fra ture
Grundloven