Forside
Vordingborg Kommune
Forslag til byen
Foto og Video fra min by
Kontakt og Link

Link

 

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune

 

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

 

Juridisk-litteratur

 

Om at klage

Hvad kan du klage over ?

Du kan klage til ombudsmanden hvis du mener at den offentlige forvaltning har tilsidesat gældende ret eller på anden måde begået fejl eller forsømmelser i forbindelse med behandlingen af din sag.

Din klage kan derfor både vedrøre en afgørelse, f.eks. et afslag på en ansøgning, og måden forvaltningen har behandlet dig eller din sag på.  

 

Du kan også klage over sagsbehandlingstiden, det vil sige den tid det varer inden myndigheden besvarer dine breve eller meddeler dig en afgørelse.

 

Ombudsmanden kan endvidere tage stilling til om forvaltningen har optrådt høfligt og hensynsfuldt over for dig.

 

Gældende ret

 

Gældende ret er kort beskrevet udtryk for de regler som forvaltningen skal overholde når forvaltningen behandler din sag.

 

Reglerne kan være skrevne; du kan f.eks. finde dem i en lov.

 

Reglerne kan også være uskrevne; nogle almindelige principper som ikke står i loven, men som kan gælde alligevel.

 

God forvaltningsskik

 

"På anden måde begået fejl eller forsømmelse" er et særligt prøvelsesgrundlag  som gælder ved

siden af gældende ret.

 

Det er noget som ombudsmanden kalder god forvaltningsskik. God forvaltningsskik er f.eks. at forvaltningen skal optræde høfligt og hensynsfuldt over for dig. Breve fra forvaltningen skal være skrevet i et sprog der er let at læse og forstå, og forvaltningen skal holde dig orienteret om din sag.

 

 

Oplevelser kort fortalt:

 

Lokalrådsgrænse

Jeg blev ringet op af Claus (CLP), Vordingborg Kommune. Han ville forklare mig hvordan jeg fandt grænsen på Præstø Lokalråd. Jeg har klaget over at en lukket vej / blind vej som Christinelundsvej har 2 forskellige lokalråd, nr. 36 – 42 hører pt til Skibinge, resten til Præstø Lokalråd.

Indkørsel til vej stykket er fra nr. 15 og nr. 42 skal således ud af vej stykket ved nr. 15..

Det er åbenlyst en fejl (sjusk), hvad jeg startede med at fortælle Anja (ANV), men det ville Anja ikke indrømme.

Claus sagde: jeg kan ikke forså hvorfor en fra Christinelundsvej 17 blander sig i hvilket lokalråd 34-42 hører til, jeg svarede: det er altså mig der bor i nr. 17 – ja… det vidste han godt.

- ja det syntes jeg var temmelig flabet.

Så forsøgte han at bilde mig ind at det havde store konsekvenser at de skulle flytte Lokalråd, og at det for øvrigt var sognegrænserne der var brugt. Det passer ikke, jfr. bl.a. Kommunens hjemmeside.

Efter aftale med Ole fra Allerslev-Skibinge Lokalråd, har jeg indsamlet underskrifter fra Rævsvænget og Christinelund´s boliger. Ole vil så får dem overført til Præstø Lokalråd.

Kortet er fra Kommuneplanen, byerne Allerslev / Skibinge ligger uden for kortets område.

 

 

Kommunen svarer ikke på mail

Sender man en mail til Vordingborg Kommune (post@vordingborg.dk) og beder om et svar, så er det ikke sikker du får svar også selv om du rykker nogle gange.

Klager du over manglende svar får du ingen svar.

Det endte med jeg spurgte hvor man klagede over manglende svar: ingen svar.

 

 

Kvittering for modtagne mail

Fra 2012 skal alt korrespondance med det offentlige foregå pr. mail.

Jeg foreslog for få år siden at kommunen straks skulle maile en kvittering når de modtog en mail evt. med oplysning om betjenings nr. og hvornår borgeren kunne forvente svar, som det nu kendes fra det øvrige offentlige. Borgmesteren syntes det var en god ide og meddelte han sendte den videre til kommunikations afdelingen.  Ja det er jo et par år siden, så………….

 

Ja, får man svar på en mail skal man være glad.

Kommunal ansat  fastholder sin uvidenhed

Det bankede på døren, jeg åbnede og udenfor stod en stor mand med skæg.

Han råbte så det ku høres i hele Præstø: Er det dig der har klaget til kommunen ?  Jeg tænkte: skal du nu råbe højere end ham .. Så smilede en ung pige han havde med og så sagde jeg hej til hende og sagde vi kan jo kikke på det.

Manden med skægget hedder Jens (JHC).

Oprindelig havde jeg søgt aktindsigt i forbindelse med bagudgang til Næbvej 4, som har et stykke på ca. 3 meter ud til Christinelundsvej,  som blev benyttet uden tilladelse. Problemet var ikke at den blev benyttet men at gæsternes biler brugte / bruger det grønne areal til vending i store buer og med 5-6 gange i båthornet og parkering på græs arealet, eller vending op på stien ud for nr. 17 med den virkning at stuen i aften og nattetimerne blev lyst op.

JHC fortalte mig at det stod i Vejloven at de måtte lave en  bagindgang, så det var lovligt. Som alm. borger kunne jeg læse:

(  Lovhjemmel: Lov om offentlige veje. § 70. Overkørsler og overgange og tilslutninger for veje og stier til offentlig vej må ikke etableres uden vejbestyrelsens tilladelse. ).

 

JHC fortalte også, at bilerne måtte parkere 2 meter ind på græs arealet, det stod i Færdselsloven. Det måtte jeg jo så acceptere,  men tænkte  lidt over det og kom i tanke om artiklen i Lokalavisen i forbindelse med ansøgning om en bagudgang for de parceller der ligger ned til havnen i Præstø, her havde kommunen sagt at de helst ikke gav tilladelse til en bagudgang. Kommunen skulle altså give tilladelse – JHC løj. Jeg kunne ikke finde noget om parkering på græs arealer ?.

Ja så måtte jeg bede JHC meddele mig hvor det stod i Vejloven og Færdselsloven, han svarede så: at nu ville han ikke mere kommunikere med mig. Af gode grunde, det var opspind og eller uvidenhed.

Man skal have tilladelse til at benytte en bagudgang. Desværre glemmer kommunen at fortælle at bilerne ikke skal parkeres ved en bagindgang til en parcel, jfr.  fx

 

Bygningsreglementet  2.6.2. Parkeringsarealer  Stk. 1.

Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige

parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de

beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder,

leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter,

cykler, m.v. på ejendommens område.

 

 

 

 

Fejl i Parkerings regulativ for Vordingborg Kommune

Den eneste gang jeg har fået tak for hjælpen var af Bo  (bkch) da jeg gjorde opmærksom på, at der var 2  § 9. . Ingen havde bemærket fejlen og den er nu rettet så der er en § 10.

 

”Mange tak. Det første man bliver blind på er øjnene. Mærkeligt at ingen af de mange mennesker, som har gennemlæst det, har set det.”

 

Et skole eksempel på hvor let det er at erkende og rette fejl

 

 

 

Manglende vedligeholdelse af rabatten

Græsset mellem vejbanen og parcellerne på Christinelundsvej 15 – 39 skal slås af kommunen. Jeg klagede over det ikke blev gjort, og nu gør de det kun ud for hvor jeg bor – de andre har jo ikke klaget.

Jeg måtte også løbe efter manden med slåmaskinen, for at få ham til at udføre sit arbejde, men han slår kun græsset ud for hvor jeg bor, de andre undre sig men klager ikke.

 

 

Forebyggelse fra egen barm

Der er en del verbalt vold mod de kommunale ansatte, det er derfor selvforstærkende når evt. ikke front personale sjofler borgere til eller udviser en langsommelig  eller ligegyldighed i sit arbejde.

Det er kommunens ansatte der skal kommunikere så det forstås, herunder evt. udlevere baggrunds materiale jfr. Forvaltningsloven.

 

Bekendtgørelsen af forvaltningsloven

Jeg tror ikke der er nogle i Vordingborg Kommune der kender Forvaltningsloven, eller bliver gjort bekendt med den ved ansættelsen.

Der er nogle § i Bekendtgørelsen af forvaltningsloven  som de ansatte bør have respekt for og kende:

 

”Kapitel 3

Vejledning og repræsentation m.v.

 

§ 7. En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde.

 

Stk. 2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed.”

 

Og mere:

 

”Begrundelse m.v.

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.

Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skøns udøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

 

 

Byplanvedtægt nr. 6  (nu lokalplan )

I Byplanvedtægt nr. 6 er der udlagt et areal til vej, beregnet til til/fra kørsel til et nyt boligområde, mellem Næbskoven og Næbvej, på bagsiden af Næbvej,  jfr. Kommuneplanen  Lokalområde 16  Præstø,        B 16.03 Boligområde Christinelund.

 

 

Vordingborg kommune har after mange måneder svaret, at Præstø Kommune gav dispensation.

Det fremgår så ikke af  oplysningerne på nettet, kald mig mads hvis det bliver rettet.

 

( Bag hver handling, er der en holdning) Det gælder også manglende handling.

Foto fra ture
Grundloven